CALIOPE

CALIOPE

Menú

miércoles, 29 de febrero de 2012

TEXTO_6_HELÉNICAS_JENOFONTE

6- Actuación dos Trinta Tiranos.
Οἱ δὲ τριάκοντα ᾑρέθησαν μὲν ᾽επεὶ τάχιστα τὰ μακρὰ τείχη καὶ τὰ περὶ τὸν Πειραιᾶ καθῃρέθη· αἱρεθέντες

δὲ  ἐφ᾽ ᾧτε συγγράψαι νόμους, καθ᾽  οὕστινας πολιτεύσοιντο, τούτους μὲν ἀεὶ ἔμελλον συγγράφειν τε

καὶ ἀποδεικνύναι, βουλὴν δὲ καὶ τὰς ἄλλας ἀρχὰς κατέστησαν ὡς ἐδόκει αὐτοῖς. ᾽Έπειτα  πρῶτον

μὲν οὓς πάντες ᾔδεσαν  ἐν τῇ  δημοκρατίᾳ ᾽απὸ  συκοφαντίας ζῶντας καὶ τοῖς καλοῖς  κἀγαθοῖς

βαρεῖς ὄντας, συλλαμβάνοντες ὑπῆγον θανάτου·


NOTAS: 1. ᾑρέθησαν aor. pas. de αἱρέομαι 2. καθῃρέθη aor. pas. de καθαιρέω. 3 ἐφ᾽ ᾧτε: “a condición de que”. 4. ᾔδεσαν  : pluscuamperfecto de οἶδα, con valor de imperfecto.

PREGUNTAS
1.       Análise sintáctico dende  ᾽Έπειτα    ata o final.
2.       Análise morfolóxico de τείχη, συγγράψαι, πολιτεύσοιντο.
3.       Define, indica outros helenismos e relaciona con palabras do texto: tacómetro, barógrafo, tetrarquía.

CARACTERÍSTICAS DEL TEATRO DE ESQUILO


 

El teatro de este autor se caracteriza por los siguientes aspectos:
Introduce el 2º actor haciendo posible el diálogo y proporcionando un desarrollo más ágil y rico de la acción.
Es frecuente el uso de la trilogía, es decir, componía sus obras en forma de tres tragedias sobre fases sucesivas del mismo mito y añadía una obra satírica íntimamente relacionada.
El contenido de sus obras está marcado por un profundo sentido de la religión en el que las acciones humanas están marcadas por el designio divino y el ser humano sólo puede alcanzar su salvación a través del sufrimiento.
Los personajes de su teatro son protípicos, de mínima profundidad psicológica y poco individualizados.

TEXTO_5_HELÉNICAS_JENOFONTE

5-Condicións impostas polas espartanos para firmar a paz.
Λακεδαιμόνιοι δὲ οὐκ ἔφασαν πόλιν  Ἑλληνίδα ἀνδραποδιεῖν μέγα ἀγαθὸν εἰργασμένην ἐν τοῖς

μεγίστοις κινδύνοις γενομένοις τῇ Ἑλλάδι, ᾽αλλ᾽ ἐποιοῦντο εἰρήνην  ἐφ᾽ ᾧ  τά τε μακρὰ τείχη καὶ

τὸν Πειραιᾶ καθελόντας καὶ τὰς ναῦς πλὴν δώδεκα παραδόντας καὶ τοὺς φυγάδας καθέντας τὸν

αὐτὸν ἐχθρὸν καὶ φίλον νομίζοντας Λακεδαιμονίοις ἕπεσθαι καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν

ὅποι ἄν ἡγῶνται.

NOTAS: 1 οὐκ ἔφασαν: “dixeron que non”. 2. Partic. perf. de ἐργάζομαι. 3 ἐφ᾽ ᾧ: “a condición de que”.

PREGUNTAS
1.  Análise sintáctico de ata τῇ Ἑλλάδι.
2.  Análise morfolóxico de ἔφασαν, γενομένοις, ἐποιοῦντο.
3.  Define, indica outros helenismos e relaciona con palabras do texto: megalomanía, necrópole, dodecaedro.

 COMENTARIO MORFOLÓGICO
 • ἔφασαν, 3ª plural del imperfecto del verbo φημί// ἔ-φη-ν, -ης, -η, ἔ-φα-μεν, ἔ-φα-τε, ἔ-φα-σαν
 • γενομένοις, participio de aoristo en dativo masculino plural del verbo  deponente γίγν-ο-μαι// γεν-ο-μένοις
 • ἐποιοῦντο, 3ª plural del imperfecto del verbo ποιέω// ἐ-ποιοῦ-ντο// contracción de la vocal final del tema verbal con la vocal temática propia de los verbos contractos, ποιε-ο-ντο = οῦ.
COMENTARIO SINTÁCTICO
 • μέγας, μεγάλη, μέγα, grande

mega, elemento de composición de palabras que significa “grande”
megalo-manía, “manía o delirio de grandezas”
mega-lito, “monumento construido con grandes piedras”
megá-fono, “instrumento para reforzar la voz cuando hay que hablar a gran distancia”
megaló-polis
 • νεκρός, -οῦ, cadáver

necro-latría, “adoración tributada a los muertos”
necro-fagia, “que come cadáveres”
necro-mancia, “adivinación por evocación de los muertos”
necro-logía, “noticia sobre una defunción”
necro-psia, “examen de un cadáver”
necrosis, “proceso de deterioro de un tejido por la muerte de las células”
necró-polis, “cementerio”
 • δώδεκα, doce
dodeca-edro, “poliedro de doce caras”
Dodeca-neso, dodecasílabo, dodecadáctilo...

domingo, 26 de febrero de 2012

TRABAJOS CULTURA CLÁSICA 2ª EVALUACIÓN


EL MITO DE EDIPO: relata la “historia” de Edipo usando imágenes y un breve comentario que haga referencia a los siguientes puntos:
 •  Su ciudad
 • Sus progenitores
 • Su abandono
 • El encuentro con su padre
 • El desciframiento del enigma
 • Su matrimonio con Yocasta
 • Sus desgracias finales
 • Haz una breve referencia al significado de “El complejo de Edipo” y encuentra otros mitos usados en psicología para expresar el sentido de algunos síndromes o complejos.

EL MITO DE ORFEO: relata la “historia” de Orfeo y Eurídice usando imágenes y un breve comentario que haga referencia a los siguientes puntos:
 •  Dónde y de quién nació Orfeo.
 •  Su papel en el viaje de los Argonautas.
 • Su relación trágica con Eurídice.
 • Su desgraciado final.
 • Explica la reacción de Orfeo con respecto a las mujeres tras perder definitivamente a Eurídice.

MITOLOGÍA EN EL ARTE: encuentra imágenes de los cuadros siguientes y explica de forma resumida  su trasfondo mitológico:
 • La primavera, de Boticcelli.
 • Las tres Gracias, de Rubens.
 • Los borrachos, de Velázquez.
 • El suplicio de Prometeo, de Assereto.
 • El rapto de Europa, de Picasso
 • Saturno devorando a sus hijos, de Goya.

EL RAPTO DE EUROPA EN LAS OBRAS PICTÓRICAS: busca las siguientes obras pictóricas centradas en el rapto de Europa y realiza un breve comentario sobre la época, el autor y la escena representada:
 •  Fresco romano sobre el rapto de Europa.
 • Tiziano
 • Erasmus Quellyn
 • Tiépolo
 • Jean-Auguste Ingres
 •  Picasso
POMPEYA: encuentra imágenes que hagan referencia a los siguientes contenidos sobre Pompeya y añade un breve comentario:
 • Principales edificios públicos que había en esta ciudad y espectáculos a los que se dedicaban: Anfiteatro Odeón y el Gran teatro.
 • Imágenes de la ciudad antes de la erupción del Vesubio.
 • El vesubio y la fecha de la erupción que enterró a la ciudad.
 • Imágenes actuales de Pompeya.

LA CASA ROMANA: busca imágenes de la casa romana y coméntalas brevemente:
 •   Esquema de la domus romana y partes más importantes
 •  Busca una imagen y define las siguientes partes de la casa señorial romana: atrio, triclinio, peristilo, impluvium y compluvium.
 • Establece las diferencias entre una ínsula y una domus romana usando imágenes de ambas.

jueves, 23 de febrero de 2012

TEXTO_GRIEGO_I_ESOPO

AS DÚAS ALFORXAS

 • “Vemos  a palla no ollo alleo e non así a viga no noso”. Esta mesma idea xeral aparece expresada no mundo grego mediante a seguinte fábula de Esopo.
Ἀνθρώπων ἕκαστος δύο πήρας φέρει, τὴν μὲν ἔμπροσθεν, τὴν δὲ ὄπισθεν. Γέμει δὲ κακῶν ἑκάτερα, ἀλλ᾽ ἡ μὲν ἔμπροσθεν ἀλλοτρίων, ἡ δὲ  ὄπισθεν οἰκείων. Καì διὰ τοῦτο οἱ ἄνθρωποι τὰ μὲν ἐξ αὐτῶν κακα οὐχ ὁρῶσι, τὰ δὲ αλλότρια πάνυ ἀκριβῶς θεῶνται.
              ESOPO, Fábulas

ESOPO, Velázquez

Cuenta Esopo en una de sus fábulas que cuando Prometeo modeló al hombre le colgó dos alforjas, una delante sobre el pecho que guarda los defectos ajenos y otra detrás, sobre la espalda, que arrastra los defectos propios. De ahí viene que las personas solemos ver los defectos del prójimo y no los nuestros, la mota en ojo ajeno pero no la viga en el propio.

 Otro famoso fabulista español de finales del siglo XVIII, Félix María de Samaniego, cantó la misma copla:
 
En una Alforja al hombro
llevo los vicios:
los ajenos delante,
detrás los míos.
Esto hacen todos;
así ven los ajenos,
mas no los propios

HELENISMOS

Son moitos os termos que o galego ten tomado do grego. Son os chamados helenismos. Entraron na nosa lingua en todas as épocas dende os tempos nos que os propios colonos gregos se asentaron en España e deron nome a diversos accidentes xeográficos (por exemplo, Empurias, forma evolucionada a partir de Ἔμπόριον), até os tecnicismos creados nos nosos días sobre termos gregos (por ejemplo, teléfono, compuesto formado sobre o adverbio τῆλε e o substantivo φωνή).
A entrada de termos gregos ten afectado a múltiples áreas do léxico galego. Vexamos algúns do campo da mediciña: estómago (στόμαχος), catarro (κατάρρος), cirurxía (χειρουργíα), gangrena (γάγγραινα), agonía (ἀγωνία), arteria (ἀρτηρία), flema (φλέγμα).

Sobre a raíz γραφ- formáronse numerosos termos: grafía, epigrafía, autógrafo, biografía, ágrafo, polígrafo.

1.       Confirma a orixe grega das seguintes palabras e explica o seu significado:
                DERIVADO              ORIXE                      SIGNIFICADO

camaleón
χαμαιλέων
χαμαί: en terra    λέων: león

anatomía
ἀνά, τομή

lepra        
λέπρα

pulpo
πολύς, πούς

dragón
δράκων

parálise  
παρά, λύσις

cefalópodo
κεφαλή, πούς

hidropesía 
ὕδωρ, ὤψ

dieta    
δίαιτα

díptero
δι -, πτερόν

quiróptero
χεῖρ, πτερόν


ἱπποπόταμος


παχύδερμος


ῥινοκέρως


δελφίς


ἀμφίβιος


σκόρπιος

miércoles, 22 de febrero de 2012

LAS TROYANAS_EURÍPIDES

AUTOR
Hay varios caracteres que lo distinguen de sus predecesores y que lo singularizan fuertemente en una nueva dirección dramática, entre ellos destacamos:
Ø       Un acercamiento al hombre que  supone la racionalización del mito.
Ø       Un alejamiento de la concepción tradicional de la divindad, dando una nueva visión del mundo de los dioses.
Estos cambios son consecuencia de su intelectualismo y de influencia de la ideología racionalista de los sofistas y filósofos.


SIGNIFICADO DE LA OBRA
Ø     Obra de enorme dramatismo centrada en las funestas consecuencias de la guerra de Troya y en el trágico destino de las mujeres troyanas.
Ø    Destaca la crueldad de los vencedores que se dejan llevar por la hybris, por el exceso y la soberbia, al no mostrar compasión por los vencidos, al no respetar a los dioses profanando sus templos ni mostrar consideración hacia los niños por el temor a una futura venganza.
Ø     Los vencedores, a su vez, también serán castigados por haberse dejado llevar por la hybris y sufrirán un destino cruel que les llevará a la muerte, como Agamenón asesinado por su esposa Clitemnestra, o a retrasar el regreso a su patria, como Odiseo.
Ø     La forma en que se concibe la divinidad muestra una abierta separación de la tradición de su época. El autor trata de encontrar un sentido más filosófico y racional a las causas de las desgracias que se ciernen sobre los mortales, como podemos ver en esta cita de la obra:
¡Oh Zeus, soporte de la tierra y que sobre la tierra tienes tu asiento, ser inescrutable, quienquiera que tú seas, -ya necesidad de la naturaleza o mente de los hombres- ¡a ti dirijo mis súplicas! Pues conduces todo lo mortal conforme a la justicia por caminos silenciosos.

CARTEL DE LA PELÍCULA DE CACOYANNIS
Ø       El trágico destino de las mujeres de Troya es el siguiente:
Hécuba, la reina de Troya, será entregada a Odiseo, pero antes tendrá que encargarse de dar sepultura a su nieto Astianacte, el hijo de Héctor y Andrómaca, momento de gran intensidad dramática y ejemplo de la desmesurada actuación de los vencedores sobre los vencidos.

ULISES ARROJA A ASTIANACTE
POR LA MURALLA DE TROYA ANTE LA MIRADA
IMPOTENTE DE ANDRÓMACA
Andrómaca, la esposa del valiente Héctor,  será entregada a Neoptólemo, el hijo de Aquiles.
Casandra, hija de Príamo y Hécuba, será entregada al jefe de los aqueos, Agamenón, y su muerte tendrá lugar en cuanto ambos lleguen a Micenas.
Políxena, hija de los reyes de Troya, es la protagonista de otro de los momentos de más dramáticos de la obra al ser sacrificada en la tumba de Aquiles.

TEXTO_4_LIBRO_II_HELÉNICAS

Chega a Atenas a noticia da derrota da flota

Ἐν δὲ ταῖς ᾽Αθήναις τῆς Παράλου ᾽αφικομένης νυκτὸς  ᾽ελέγετο συμφορά, καὶ οἰμωγὴ  ἐκ τοῦ Πειραιῶς διὰ τῶν μακρῶν τειχῶν εἰς ἄστυ διῆκεν,   ἕτερος τῷ ἑτέρῳ παραγγέλλων.  ὥστ᾽ ἐκείνης τῆς νυκτὸς οὐδεὶς ἐκοιμήθη, οὐ μόνον τοὺς  ἀπολωλότας πενθοῦντες, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον ἔτι αὐτοὶ ἑαυτούς, πείσεσθαι νομίζοντες οἷα  ἐποίησαν Μηλίους τε Λακεδαιμονίων ἀποίκους ὄντας, κρατήσαντες πολιορκίᾳ, καὶ  Ἱστιαιέας καὶ Σκιωναίους καὶ Τορωναίους καὶ Αἰγινήτας καὶ ἄλλους πολλοὺς τῶν  Ἑλλήνων.


NOTAS: 1. Πάραλος, -ου :  a Páralo, nave sagrada ateniense . 2. Πειραιεύς, -εως: o Pireo. 3 διῆκεν: aor. ind. de  διίημι. 4. ἐκοιμήθη: aor. pas. con valor medio. 5. ἀπολωλότας: part. perf. de ᾽απόλλυμι. 6. οἷα  :  “as mesmas cousas que”. 7. Μηλίος, -α, -ον: melio, natural de Melos. 8. Ἱστιαιεύς, -έως: natural de Histiea, histieo. 9. Σκιωναῖος, -ου: natural de Escione, escioneo. 10. Τορωναῖος, -α, -ον: natural de Torona, toroneo. 11. Αἰγινήτης, -ου, ὁ : exineta, natural de Exina.

PREGUNTAS
1.       Análise sintáctico de ata παραγγέλλων.
2.       Análise morfolóxico de  ᾽αφικομένης, ᾽ελέγετο, νομίζοντες.
3.       Define, indica outros helenismos e relaciona con palabras do texto: macroftalmo, heterosexual, monotonía.


COMENTARIO MORFOLÓGICO
 • ᾽αφικομένης: del verbo ἀφικ-νέ-ο-μαι, participio de aoristo deponente, genitivo femenino singular.
 • ᾽ελέγετο: del verbo λέγω, 3ª sg. Pret. imperfecto indicativo voz media.
 • νομίζοντες: del verbo νομίζω, participio presente activa, nominativo masculino plural.
COMENTARIO ETIMOLÓGICO

μακρός, -ά, -όν: grande
 • macro-oftalmo: animal con los ojos grandes.
 • macró-podo: animal con los pies o las aletas largas
 • macrosis: aumento de tamaño en general.
 • macrocefalia: cabeza demasiado grande en relación con el cuerpo.
ἕτερος, -α, -ον: otro, diferente, distinto..
 • hetero-doxia: disconformidad, desacuerdo con una doctrina o ideología. Creencia diferente.
 • hetero-géneo: compuesto de partes de diversa naturaleza.
 • heteró-clito: irregular, sigue una regla diferente a la habitual.
 • heteró-nomo: sometido a una ley extraña.
 • heter-onimia: palabras próximas semánticamente pero de origen diferente ("caballo", "yegua")
μόνος, -η, -ον: único, solo
 • monogamia, monopolio, monólogo, monolito...